Regulamin Sklepu Internetowego Catering Noclegi Żółty Szalik

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep Internetowy Fundacji Żóty Szalik, dostępny pod adresem internetowym www. cateringzoltyszalik.pl, prowadzony jest przez Fundację Żółty Szalik z siedzibą: ul. Braniewska 11a, 14-530 Frombork, KRS 0000509119, NIP 5821625844.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych (przedsiębiorstw) korzystających ze Sklepu cateringzoltyszalik.pl i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony cateringzoltyszalik.pl

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Fundacją Żółty Szalik z siedzibą: ul. Braniewska 11a, 14-530 Frombork, KRS 0000509119, NIP 5821625844

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cateringzoltyszalik.pl

5. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie cateringzoltyszalik.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto Klienta w Sklepie cateringzoltyszalik.pl, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży  zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sklepu: Fundacją Żółty Szalik z siedzibą: Fundacja Żółty Szalik  ul. Braniewska 11a, 14-530 Frombork, KRS 0000509119, NIP 5821625844

2. Adres e-mail Sklepu: cater[email protected]. Numer telefonu Sklepu: +48517517408.

3. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w godzinach 8.00-16.00, w dniach od poniedziałku do piątku.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5 Zasady składania Zamówienia i wykonanie Umowy Sprzedaży

Osoba chcąca dokonać zakupu posiłków na naszej stronie będzie mogła dokonać go w następujący sposób:

  1. poprzez formularz zgłoszeniowy

składanie zamówień z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego nie wymaga posiadania konta w Panelu Klienta i zalogowania się na nie. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę”. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania zamówienia.

Klient obowiązany jest podać w formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej usługi, tj. jej rodzaj, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia usługi, okres przez jaki usługa ma być świadczona, sposób płatności;

Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.

2. w Panelu Klienta

Rejestracja w Panelu Klienta polega na wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj”, a następnie potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny, który zostanie przesłany na adres mailowy podany w formularzu rejestracji przez Klienta.

Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;

Klient może utworzyć Konto również podczas składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia zamówienia podanie hasła do Konta;

Możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Klienta. Klient nie powinien udostępniać konta i danych do logowania osobom trzecim;

Klient zobowiązany jest zmieniać dane wskazane w formularzu rejestracji i wymienione powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;

Za pomocą konta Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności składać zamówienia, wprowadzać zmiany w zamówieniach, sprawdzać historię zamówień;

Panel Klienta jest usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z konta w Panelu Klienta poprzez jego usunięcie w serwisie internetowym. Klient może także zlecić dyspozycję usunięcia konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu: dostawa firmowa lub dostawa kurierska na wskazany w zamówieniu adres.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: przelew natychmiastowy, blik, przelew tradycyjny

3. Szczegółowe informacje na temat dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się poniżej Regulaminu Sklepu.

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument może w terminie poprzedzającym dzień dostawy do godz. 8.00  odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia z zachowaniem terminy o którym mowa w ust.1  Oświadczenie musi zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem Formularz odstąpienia.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych w Sklepie internetowym

1. Zasady ochrony Danych Osobowych przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www. cateringzoltyszalik.pl .

§ 9 Proces Reklamacji

1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej procesu składania i realizacji Zamówienia a także reklamacji Produktu otrzymanego niezgodnie ze złożonym Zamówieniem.

2. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] bądź pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Fundacja Żółty Szalik ul. Braniewska 11a, 14-530 Frombork.

4. Reklamacja powinna zawierać :

5. Reklamację uważa się za zgłoszoną z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e – mail potwierdzającej przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia jej przez Klienta. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres e – mail lub drogą pisemną na wskazany przez niego adres za pomocą poczty tradycyjnej.

7. Sprzedawca zastrzega następujące formy rekompensaty:

  1. zwrot pieniędzy za niedostarczone produkty
  2. ponowne dostarczenie zamówionych a niedostarczonych Produktów.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się
do zwrotu należności określonych w pkt 7 lit. a powyżej w terminie 14 dni od daty przekazania Klientowi informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przelewem na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia jej przez Klienta, podając przyczynę jej nieuwzględnienia.

10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 powyżej, Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje dotyczące oferowanych przez Sklep metod wysyłki i metody płatności:

Przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi 48 h.

Faktury VAT wysyłane są drogą elektroniczną na adres email Klienta podany przy składaniu zamówienia. W procesie przygotowywania zamówienia do wysyłki, Klient będzie otrzymywał informację sms ze szczegółowymi informacjami na temat statusu zamówienia.

Statusy zamówień w informacjach e-mail przesyłanych do Klienta:

1. Potwierdzenie złożenia zamówienia – oznacza, że Sklep otrzymał Twoje zamówienie. Zamówienie oczekuje na weryfikację.

2. Zamówienie w trakcie weryfikacji – oznacza, że zamówienie jest w trakcie przetwarzania.

3. Zamówienie przyjęte do realizacji – oznacza, że zamówienie zostało zaakceptowane do realizacji

4. Zamówienie wysłane – przesyłka w drodze!.

Obsługiwane przez nas metody płatności: